FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat is SDE+ subsidie?

De Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) van het Rijk is een exploitatiesubsidie voor grootschalige duurzame energieopwekkingsinstallaties met een grootverbruikaansluiting. Gedurende 15 jaar (met een jaar extra om eventueel resterende budget op te maken) wordt een vaste prijs per kWh voor de opgwekte stroom gegarandeerd. De subsidie keert het verschil uit tussen de gegerandeerde prijs (het basisbedrag) van €0,105/kWh en de gemiddelde marktwaarde van stroom in een jaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de marktrwaarde van stroom die aan het net geleverd wordt en stroom die direct op de locatie verbruikt wordt. Als exploitant heb je daarmee zekerheid over de inkomsten op lange termijn en zijn de inkomsten niet meer (zo) afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs.

Wat gebeurt er met mijn zonnestroomdelen als ik verhuis?

U kunt uw zonnestroomdelen gewoon houden. Maar er is een regeling voor mensen die hun zonnestroomdelen willen verkopen tegen de dan geldende waarde aan andere deelnemers die willen uitbreiden of aan nieuwe deelnemers die zich hebben laten inschrijven op een inschrijf/wachtlijst.

Wat als een deelnemer aan de zonnecentrale meer opwekt dan zijn eigen verbruik?

Dat is geen probleem. Maar om zoveel mogelijk gegadigden in de gelegenheid te stellen in Wageningen lokaal duurzame stroom op te wekken wordt het aantal zonnestroomdelen in beginsel gemaximeerd op het totale jaarlijkse stroomverbruik van de deelnemer (waarbij 1 zonnestroomdeel een jaarlijkse productie van gemiddeld 250 kWh vertegenwoordigd). Maar gaat een deelnemer door energiebesparing  meer opwekken dan zijn eigen verbruik dan blijft het recht op de volledige opbrengst van de zonnestroomdelen bestaan.

Kunnen ondernemers meedoen aan Marin op Zon

Ja dat is mogelijk. Natuurlijke personen, ondernemingen en rechtspersonen kunnen deelnemen, mits ze gevestigd zijn in een onroerende zaak en een aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. De maximale deelname van één lid in het eigen vermogen van de coöperatie is gemaximeerd op 10%.

Zijn er postcodebeperkingen voor de deelname?

Er is geen postcode beperking voor deelname. Alle Wageningers kunnen deelnemen aan de zonnecentrale.

Hoe werkt de verrekening?

De stroom die de zonnecentrale opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan Marin. De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt naar rato van aantal zonnestroomdelen jaarlijks uitgekeerd aan de leden.

Is het verplicht om over te stappen naar een andere energieleverancier?

Nee, overstappen op een bepaalde energieleverancier is niet verplicht. Voor alle leden worden de netto opbrengsten uit verkoop van stroom en subsidie via de coöperatie aan de leden uitgekeerd. Leden die naast de investering in lokale duurzame stroomopwekking ook zelf lokale duurzame stroom willen inkopen kunnen dat doen door over te stappen op OM | Nieuwe Energie. OM is een duurzame en coöperatieve energieleverancier. Als u overstapt naar OM maak dan gebruik van de Marin op Zon II overstappagina:  aanmelden.samenom.nl/MarinOpZonTwee Voor leden die klant worden van OM | Nieuwe Energie krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding die ten goede komt aan het jaarlijkse rendement dat wij uitkeren aan onze leden.

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting?

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor teruggave de energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De belastingteruggave wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst. Coöperatie Marin op Zon maakt geen gebruik van deze regeling.